Lesznowola, dn. 10 kwietnia 2019 r.

Członkowie MZPwGL

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Na podstawie paragrafu 16 rozdziału III Statutu Związku – Zarząd MZPwGL zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali hotelu „Książę Poniatowski” w Łazach, ul. Wąska 12B Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola z następującym porządkiem obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia,
  2. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o działalności Związku w 2018 roku,
  3. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku dotyczącego Polityki finansowej Związku w 2018 roku,
  4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Związku,
  5. Udzielenie Zarządowi skwitowania za realizację zadań Związku w 2018 roku,
  6. Omówienie strategii Związku na 2019 rok,
  7. Określenie wysokości składek członkowskich w 2019 roku,
  8. Wolne wnioski,
  9. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd MZPwGL – w przypadku określonym w pkt. 3 paragraf 18, rozdział III Statutu – zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 25 kwietnia 2019 roku na godzinę 16:30 tj. w drugim terminie dla umożliwienia Zgromadzeniu podejmowania prawomocnych Uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Licząc na niezawodną obecność

Za Zarząd MZPwGL

Jacek Arendarski

Prezes Zarządu